تبلیغات
وبگاه خبری تیم فوتبال «نسل ابومسلم» رهپویان آفتاب شرقی - مرحله نهایی، هفته دوم لیگ دسته دوم ، نسل ابومسلم - پارس جنوبی جم ، دوشنبه 18 اسفند ماه 93 ، ورزشگاه تختی مشهد

مرحله نهایی، هفته دوم لیگ دسته دوم ، نسل ابومسلم - پارس جنوبی جم ، دوشنبه 18 اسفند ماه 93 ، ورزشگاه تختی مشهد

مرحله نهایی ، هفته دوم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههاى كشور  ،

نسل ابومسلم  - پارس جنوبی جم ،

دوشنبه 18 اسفند ماه 93  - ساعت 14:30  ،

ورزشگاه تختی مشهد  ،

به امید پیروزی مشکی پوشان....

هفته دوم
دوشنبه 93/12/18 ساعت14:30
نسل ابومسلم خراسان - پارس جنوبی جم - ورزشگاه تختی مشهد
دوشنبه 93/12/18 ساعت14:45
استقلال آبی ب تهران - کاسپین قزوین –ورزشگاه شهدای هویزه تهران
دوشنبه 93/12/18 ساعت15
خیبر خرم آباد – بعثت کرمانشاه -  ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری ارومیه - آلومینیوم اراک - ورزشگاه تختی ارومیه
ایرانجوان خورموج - سپیدرود رشت - ورزشگاه تختی خورموج
شهرداری زنجان - بهمن شیراز - ورزشگاه 15 خرداد زنجانهفته سوم
دوشنبه 25/ 93/12 ساعت 15
بعثت کرمانشاه - شهرداری ارومیه - ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
سپیدرود رشت - خیبر خرم آباد - ورزشگاه عضدی رشت
آلومینیوم اراک - ایرانجوان خورموج – ورزشگاه امام خمینی اراک
پارس جنوبی جم - استقلال آبی ب تهران - ورزشگاه تختی جم
بهمن شیراز - نسل ابومسلم خراسان - ورزشگاه حافظیه شیراز
کاسپین قزوین - شهرداری زنجان – ورزشگاه رجایی قزوینهفته چهارم
دوشنبه 94/1/10 ساعت16
نسل ابومسلم خراسان – کاسپین قزوین – ورزشگاه تختی مشهد
دوشنبه 94/1/10 ساعت16:15
سپیدرود رشت – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه شهید عضدی رشت
ایرانجوان خورموج – شهرداری ارومیه -  ورزشگاه تختی خورموج
خیبر خرم آباد – آلومینیوم اراک – ورزشگاه تختی خرم آباد
بهمن شیراز – پارس جنوبی جم – ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرداری زنجان – استقلال آبی ب تهران – ورزشگاه 15  خرداد زنجانهفته پنجم
دوشنبه 94/1/17 ساعت 16:15
آلومینیوم اراک – سپیدرود رشت – ورزشگاه امام خمینی اراک
کاسپین قزوین – بهمن شیراز – ورزشگاه رجائی قزوین
استقلال آبی ب تهران – نسل ابومسلم خراسان مشهد – ورزشگاه شهدای هویزه تهران
دوشنبه 94/1/17 ساعت 16:30
شهرداری ارومیه – خیبر خرم آباد – ورزشگاه تختی ارومیه
پارس جنوبی جم – شهرداری زنجان – ورزشگاه تختی جم
سه شنبه 94/1/18 ساعت 16:30
بعثت کرمانشاه – ایرانجوان خورموج – ورزشگاه انقلاب کرمانشاههفته ششم
چهارشنبه 26/ 1/ 94 ساعت 16:30
نسل ابومسلم خراسان – استقلال آبی ب تهران – ورزشگاه تختی مشهد
چهارشنبه 94/1/26 ساعت 16:45
ایرانجوان خورموج – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه تختی خورموج
سپیدرود رشت – آلومینیم اراک – ورزشگاه شهید عضدی رشت
خیبر خرم آباد – شهرداری ارومیه - ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری زنجان – پارس جنوبی جم – ورزشگاه 15 خرداد زنجان
بهمن شیراز – کاسپین قزوین – ورزشگاه حافظیه شیرازهفته هفتم
چهارشنبه 94/2/2 ساعت 16:45
آلومینیم اراک – خیبر خرم آباد – ورزشگاه امام خمینی اراک
پارس جنوبی جم – بهمن شیراز – ورزشگاه تختی جم
استقلال آبی ب تهران – شهرداری زنجان – ورزشگاه شهدای هویزه تهران
کاسپین قزوین – نسل ابومسلم خراسان – ورزشگاه رجایی قزوین
چهارشنبه 94/2/2 ساعت 17
بعثت کرمانشاه – سپیدرود رشت – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
شهرداری ارومیه – ایرانجوان خورموج – ورزشگاه تختی ارومیههفته هشتم
چهارشنبه 94/2/9 ساعت 16:45
استقلال آبی ب تهران – پارس جنوبی جم – ورزشگاه شهدای هویزه تهران
نسل ابومسلم خراسان – بهمن شیراز – ورزشگاه تختی مشهد
شهرداری زنجان – کاسپین قزوین – ورزشگاه 15 خرداد زنجان
چهارشنبه 94/2/9 ساعت 17
شهرداری ارومیه – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه تختی ارومیه
خیبر خرم آباد – سپیدرود رشت – ورزشگاه تختی خرم آباد
ایرانجوان خورموج – آلومینیم اراک – ورزشگاه تختی خورموجهفته نهم
سه شنبه 94/2/15 ساعت 16:45
پارس جنوبی جم – نسل ابومسلم خراسان – ورزشگاه تختی جم
کاسپین قزوین – استقلال آبی ب تهران – ورزشگاه رجایی قزوین
بهمن شیراز – شهرداری زنجان – ورزشگاه حافظیه شیراز
سه شنبه 94/2/15 ساعت 17
بعثت کرمانشاه – خیبر خرم آباد – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
آلومینیم اراک – شهرداری ارومیه – ورزشگاه امام خمینی اراک
سپیدرود رشت – ایرانجوان خورموج – ورزشگاه شهید عضدی رشت


هفته دهم
سه شنبه 94/2/22 ساعت 16:45
کاسپین قزوین  - پارس جنوبی جم – ورزشگاه رجایی قزوین
شهرداری زنجان  - نسل ابومسلم خراسان – ورزشگاه 15 خرداد زنجان
استقلال آبی ب تهران – بهمن شیراز – ورزشگاه شهدای هویزه تهران
سه شنبه 94/2/22 ساعت 17
آلومینیم اراک – بعثت کرمانشاه – ورزشگاه امام خمینی اراک
ایرانجوان خورموج – خیبر خرم آباد – ورزشگاه تختی خورموج
شهرداری ارومیه – سپیدرود رشت – ورزشگاه تختی ارومیه